Kế hoạch đào tạo cho khách hàng

Kế hoạch đào tạo cho khách hàng tại Nhà máy Huayuan Vietnam

Thời gian

Nội dung

Đối tượng giam gia

Ngày 2,3 tháng 1/2012

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

Ngày 5,6 tháng 3/2012

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

Ngày 4,5 tháng 6/2012

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

Ngày 1,2 tháng 10/2012

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

31/12/2012 và 1/1/2013

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

10/3/2014 và 11/3/2014

(tại Bình Dương)

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

27/3/2014 và 28/3/2014

(tại Hà Nội)

Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sử dụng, bảo trì máy ép nhựa Haitian

Kỹ thuật viên sử dụng máy ép nhựa Haitian

Khách hàng có nhu cầu đào tạo cho nhân viên, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo

Số điện thoại: 0650-2220226 (máy lẻ 108)

Hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên hệ